Dekan'ın Mesajı

Uluslararası ilişkilerin yoğunlaşıp karmaşıklaştığı günümüzde, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin hukuki altyapısını iyi bilen, küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip hukukçulara gereksinim olduğu bir gerçektir. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, özgün ders programı, deneyimli öğretim kadrosu, tartışma ve örnek olaylara dayalı öğretim yöntemi ile bu gereksinimi karşılamayı amaçlamaktadır..

Hukukun anlaşılmasında ve bu alanda edinilen bilgilerin sosyal ve iktisadi yaşama aktarılmasında bilimsel yöntemlerden yararlanılması gerekli olduğu gibi; hukuku öğrenmek ve uygulamak isteyen kişilerin bu disiplini oluşturan ve destekleyen, günün koşullarına uygun, kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donatılması da şarttır. 2002-2003 öğretim yılında öğretime başlayan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, hukuk öğretiminin bu özelliklerine uyan, günümüzün gereksinmelerini dikkate alan ve derslerin olanaklar ölçüsünde küçük gruplar halinde yapıldığı, özgün bir program uygulanmaktadır. Fakülte, kendi alanında uzman, uygulamada da geniş deneyime sahip öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla, yabancı dili çok iyi kullanabilen, uluslararası boyutu olan hukuki sorunların üstesinden gelebilecek, hukuk mesleğinin hakkıyla icrası için yararlanılması gereken diğer disiplinlerin temel bilgilerine de sahip, donanımlı hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakülte’de, Türk hukuku ile ilgili dersler (Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku vb.) Türkçe; uluslararası boyutu olan hukuk dersleri (Uluslararası Ticaret Hukuku, Anglo- Amerikan Hukukuna Giriş, Avrupa Birliği Hukuku vb.) ise İngilizce okutulmaktadır. İngilizce hukuk derslerinin bazıları, Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde görev yapan, tanınmış ve kıdemli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Öte yandan, gerek ulusal gerekse uluslararası arenada faaliyet gösterecek hukukçuların, sağlam hukuk formasyonu yanında ekonomi, finans, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da donanımlı olmaları gereğini dikkate alan Hukuk Fakültesi, programında, İngilizce olarak okutulan “Ekonomi”, “Muhasebe” ve “Finans” derslerine zorunlu ders olarak yer vermektedir. Ayrıca programda, “Uluslararası Ticari Tahkim”, “Özelleştirmenin Hukuki ve İdari Boyutları”, “Tüketici Hukuku”, “Sermaye Piyasası Hukuku” gibi, öğrencileri güncel hukuki konularda bilgilendirmeyi amaçlayan seçmeli hukuk dersleri de yer almaktadır.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programı, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora programları ile de hukuk alanındaki akademik çalışmalara katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

Prof.Dr.Turgut Tan