Tüm Liste
Prof.Dr.Turgut Tan
Çalışma Alanları: İdare Hukuku / Ekonomik Kamu Hukuku
Bilkent Hukuk Fakültesinde Verdiği Dersler: İdare Hukuku / Ekonomik Kamu Hukuku
Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi 1965
Yüksek Lisans Centre Européen Universitaire de Nancy (Fransa) 1966
Doktora Hukuk Ankara Üniversitesi 1971
KİTAPLAR

 1. İdari İşlemin Geri Alınması, SBF yayını, Ankara, 1971.

 2. Planlamanın Hukuki Düzeni, TODAİE yayını, Ankara, 1976.

 3. Ekonomik Kamu Hukuku, TODAİE yayını, Ankara, 1984.

 4. Türk İktisat Politikasının Hukuki Çerçevesi, SBF yayını, Ankara, 1982.(Prof.Dr.Ö.Uluatam ile ortak yayın)

 5. İdare Hukuku cilt:1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara, 9. bası 2013. (Prof.Dr.Ş.Gözübüyük ile ortak yayın)

 6. İdare Hukuku cilt:2, İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 6. bası, 2013. (Prof.Dr.Ş.Gözübüyük ile ortak yayın)

 7. Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.

 8. İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2. Bası, 2013.KİTAP BÖLÜMÜ

“The Legal Framework for Private Sector Activities in Turkey” in Turkey and Central European Countries in Transition, ed. By. S.Togan and V.N. Balasubramanyam, Palgrave, Houndmills, 2001. ( T.Arat, I.Atiyas, E:Başçı ile ortak çalışma)

MAKALELER

 1. “1958 Fransız Anayasasının 16. Maddesi ve Bazı Hukuki Sorunlar”, SBF Dergisi, c.XXI, No:4, 1966.

 2. “Meksika’da Toprak Reformu”, SBF Dergisi, c.XXII, No:1, 1967.

 3. “Toplum Kalkınmasında Eşgüdüm Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, c.1, No:2, 1968.

 4. “Osmanlı İmparatorluğunda Yabancılara Verilmiş Kamu Hizmeti İmtiyazları”, SBF Dergisi, c.XXII, No:2, 1968.

 5. “İdarenin Kesin İşlemleri ve 5917 sayılı Yasa Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, c.2, No:4, 1969.

 6. “Ekonomik Hukuk ve Ekonomik Kamu Hukuku”, Amme İdaresi Dergisi, c.5, No:1, 1972.

 7. “Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku”, SBF Dergisi, c.XXVII, No:3, 1973.

 8. “Ekonomik İdari Kararların Yargısal Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, c.8, No:2, 1975.

 9. “Sınav Notları ve Yargısal Denetim”, Danıştay Dergisi, No:18-19, 1975.

 10. “1961 Anayasası ve Türkiye’de Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, c.11, No:2, 1978. (T.Akıllıoğlu ile ortak çalışma)

 11. “The 1961 Constitution and the problem of the area of application of administrative law in Turkey”, Turkish Public Administration Annual, vol:V, 1978.

 12. “Yükseköğretimde Yapısal Dağınıklığın Hukuksal Görünümü”, Amme İdaresi Dergisi, c.11, No:3, 1978.

 13. “Plan Uygulaması ve Sayıştay”, Mali Hukuk Dergisi, No:54, 1979.

 14. “Les structures juridiques de la planification en Turquie et son caractere impératif pour le secteur public”, Turkish Public Administration Annual, vol:VI, 1980.

 15. “20 Yıllık Planlama deneyimi Işığında Türkiye’de Planlamanın İdari ve Hukuki Sorunları”, ODTÜ Gelişme Dergisi Özel Sayı, 1981.

 16. “Some basic problems of local administration in Turkey”, in Analysen, No:103-104, Friedrich Ebert Stıftung, Bonn, 1982.

 17. “Problemas juridico-administrativos de planificacion en turqia a la luz de 20 anos de experiencia”, Hacia une Tipologia de los Planos Nacionales y un Analisis de su Efectividad, Mexico, 1982.

 18. “Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, c.17, sayı:4, 1984.

 19. “The practice of using decrees having the force of law”, Turkish Public Administration Annual, vol:11, 1984.

 20. “1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yetkisinin Niteliği”, Anayasa yargısı, Ankara, 1984.

 21. “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1987.

 22. “La recherche d’une nouvelle rationalité dans le domaine administratif en Turquie”, Turkish Public Administration Annual, vol:13, 1987-1988.

 23. “Topluluk Hukukunun Kaynakları”, in Avrupa Topluluğu Hukuku Sempozyumu, Danıştay yayını, Ankara, 1989.

 24. “Kamu Hizmeti, Kriz ve Yeniden Yapılanma”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İdari Yargı, 1. Kitap, Ankara, 1990.

 25. “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1990.

 26. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı, Ankara, 1991.

 27. “Özelleştirme”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, sayı:1-3, 1988.(yayımı 1992)

 28. “Kamu Hizmeti, özelleştirme ve Bürokrasinin Azaltılması Üzerine”, Türk İdare Dergisi, Mart 1988, sayı:378.

29. “Özel Televizyon Düzeni”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, c.1, sayı:2-3, Mayıs- Eylül 1991.

30. “Les relations d’association: une modalité particuliere d’intégration l’Expérience de L’Accord d’Ankara”,Revue International des Sciences Administratives, vol:57, No:4,1991. (Prof.Dr.Ö.Bozkurt ile ortak çalışma).

31. “KİT’lerin özelleştirilmesi ve Sorunlar”. Amme İdaresi Dergisi, c.25, sayı:1, Mart 1992.

32. “Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap-İşlet-Devret Modeline”, SBF Dergisi, c.47, sayı:3-4, Haziran-Aralık 1992.

33. “İdarenin Özel Hukuk Alanındaki İşlemleri”, İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri, II.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay yayını, Ankara, 1993.

34. “Katılımcı Yönetim Modeli Üstüne:İLKSAN ve İSKİ”, Çağdaş yerel Yönetimler Dergisi, c.2, sayı:6, Kasım 1993.

35. “1982 Anayasası’nın Geçici 15. Maddesi”, SBF Dergisi, c.49, sayı:1-2, Ocak-Haziran 1994.

36. “İdarede Yeni Ussallık Arayışları ve Hukuk”, Türk Kamu Yönetimi Disiplini, c.II, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayını, Ankara, 1995.

37. “Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması ve Sorunları”, SBF Dergisi, c.50, sayı:1-2, Ocak-Haziran 1995.

38. “”Bağımsız İdari otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu”, Prof.Dr.İsmail Türk’e Armağan, SPK yayını, Ankara, 1996.

39. “İdari Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”, SBF Dergisi, c.50, sayı:3-4, Haziran-Aralık 1995.

40. “İdare Hukuku Açısından Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi”, Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını, Ankara, 1996.

41. “Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi”,SBF Dergisi,c.51,sayı:1-4, Ocak-Aralık 1996.

42. “İdare Hukuku ve Tahkim”, Amme İdaresi Dergisi, c.32, sayı:3,1999.

43. “Le droit administratif et l’arbitrage”,Turkish Public Administration Annual,vol:24-26, 1998-2000.

44. “Rekabet hukukunun uygulama alanı açısından kamu kuruluşlarının faaliyeti (Türkiye, Fransa ve İtalya örnekleri)”, Rekabet Dergisi, c.1, sayı:4, 2000.

45. “La politisation dans l’administration et la confiance du citoyen”, Turkish Public Administration Annual, vol:24-26, 1998-2000. (Ö.Bozkurt ile ortak çalışma)

46. “Bağımsız idari otoriteler”, Perşembe Konferansları No:4, Rekabet Kurumu yayını, Ankara, 2000.

47. “Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin dünü ve bugünü”, Hukuk Kurultayı 2000, cilt:1, Ankara Barosu yayını, Ankara, 2000.

48. “Ekonomik düzen ve Anayasa”, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara, 2001.

49. “Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici kurullar”, Amme İdaresi Dergisi, c.35, sayı:2 (2002).

50. “Ekonomi, <regülasyon> ve bağımsız idari otoriteler”, in Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, Danıştay yayını, s.9-38, (2005).

51.“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yaptırımlar”, Ankara Barosu, Hukuk Kurultayı, 2004,

52. “Rekabetin korunmasında Rekabet Kurulu ile yargı organlarının rolü. (İşlevsel işbirliği üzerine bazı gözlemler)”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2004/2. Prof.Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, s.43-61, (2004).

53. “Droit administratif, modernisation de l’Etat et globalisation”, Galatasaray Üniversitesi yayınları armağan serisi No:5. Erdoğan Teziç’e Armağan,s.153-160, (2007)

54. “İdari yargı da özelleşiyor mu?”, Demokrasi ve Politika. Hukuk Yönetim ve İktisat üzerine, Prof.Dr.Ruşen Keleş’e Armağan, cilt:6, İmge Kitabevi, s.101-110, (2007).

55. “Yeni Anayasa hazırlıkları ve Ekonomi”, Prof.Dr.Ergun Özbudun’a Armağan, cilt:2, Yetkin yayınları, s.635-646, (2008).

56. “Serbestleştirme, özelleştirme ve regülasyon”, Uluslararası Hukuk Kurultayı, cilt:4, Ekonomi ve Hukuk, Ankara Barosu yayını, s.156-162, (2009).

57. “Anayasa Mahkemesi’nin yerel idarelere bakışı”, Güncel Hukuk, sayı:9/81, s.48-50, (2010).

58. “Anayasa Mahkemesi uygulamalarına ilişkin bazı gözlemler”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, cilt:1, s.357-366, (2010).

59. “Sağlık hizmeti ihale yoluyla satın alınabilir mi? (Kamu hizmetinin özelleştirilmesi konusunda bir örnek olay). İHFM; c.LXIX, Prof.Dr. İl Han Özay’a Armağan, s.287-296, (2011).

60. “Dönüşüm geçiren idare hukukunun uygulama alanı daralıyor mu?” Prof.Dr. Erdal Onar’a Armağan, cilt:1, s.121-142, (2013)

Les structure juridiques de la planification en Turquie et son caractere imperative pour le secteur public”, Communication présenté au Congrres İnternational des Sciences administrative, juillet 1980, Madrid.

Some basic problems of local administration”, Table Ronde in Bonn, 1982.

Problemas juridico-administrativos de planificacion en Turquia a luz de 20 anos de experiencia”, Mexico, 1982.

La Recherche d’une nouvelle rationalité dans le domaine administrative en Turquie”, Rapport presenté au Congres İnternational des Sciences administrative, Marrakech, 1989.

Les relations d’association: une modalité particuliere d’intégration. L’expérience de l’Accord d’Ankara”, (Ö.Bozkurt ile), Madrid, 1990.

La politisation dans l’administration et la confiance du citoyen”, (Ö.Bozkurt ile), Communication présentée au Congres İnternational des Sciences administrative, Paris, 1998.

Le Droit administrative et l’arbitrage”, Rapport présenté au symposium <Mutations économiques et Arbitrage> organize par le Centre de Conciliation et l’Arbitrage de Tunis, 1999.

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin dünü ve bugünü”, Ankara barosu Hukuk Kurultayı, 2000.

Ekonomik düzen ve Anayasa”, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Anayasa hukuku Kurultayı, 2001.

Droit administratif, Modernization de l’Etat et Globalisation” EGPA-GEAP, Oerias, Portakiz, 2003.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yaptırımlar”, Ankara Barosu, Hukuk Kurultayı 2004,

Serbestleştirme, özelleştirme ve regülasyon”, Ankara Barosu, Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2009.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Yönetim Kurulu üyeliği

Türkiye – AT Mevzuat Uyum Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı

Rekabet Kurumu Başkan Danışmanlığı

Başbakanlık (Devlet Bakanı) Danışmanlığı

Danışma Meclisi Zonguldak Temsilcisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanlığı