Tüm Liste
Prof.Dr.Erden Kuntalp
Çalışma Alanları: Medeni Hukuk
Bilkent Hukuk Fakültesinde Verdiği Dersler: Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Bankacılık Hukuku - İsimsiz Sözleşmeler Nazariyesi
Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1959
Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1964

“Kıyıların Hukuksal Düzeni”, Mım. Der., 1976/2, S. 147, sh. 76 vd..

“Medeni Hukuk Açısından Bedensel ve Ruhsal Sakatlıklar”, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi Özel Sayı, Kasım 1981, sh. 53-55.

“Bağımsız ve Sürekli Sınırlı Ayni Hakların, Özellikle Üst Hakkının Taşınmaz Olarak İşlem Görmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 1991, S. 4, sh. 528-551.

“Mevduat Kavramı”, Bankacılar Dergisi, Nisan 1992, S. 8, sh. 40-43.

“Lex Commissoria Yasağı Kavramı, Koşulları ve Uygulama Alanı”, İnan Kıraç’a Armağan, İstanbul 1994, sh. 151-163.

“Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk”, Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, sh. 263-300.

“Tasarruf Mevduatının Hukuki Niteliği ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar”, Uzman Gözü ile Bankacılım Der., Haziran 1995, sh. 75 vd..

Kuntalp, E. / Kırman, A.: “Finansal Kiralama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İşlemin Vergisel Boyutu”, Coşkun Kırca’ya Armağan, İstanbul 1995, sh. 131-153.

“Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni”, Hayri Domaniç’e Armağan, İstnabul 1995, sh. 293-317.

“Les Garanties De Financement, Problemes Actuels Des Süretés Personelles”, Raport Turc, Travaux De L’association Henri Capitant, Journeés Portugaises Tome XLVII/1996, sh. 497-503.

“Deniz Kıyısında Doldurma İşlemi”, Bülent Davran’a Armağan, İstanbul 1988, sh. 123-133.

“Aynı Alacak İçin Birden Çok Taşınmaz Rehni”, Yiğt Okur’a Armağan, İstnabul 1998, sh. 265-295.

“Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayırımı”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, sh. 287-311.

Kuntalp, E. / Karaman, T.: “L’ordre Public Dans Les Relations De Famille”, Rapport Turc, Travaux De L’association Henri Capitant, Journeés Libanaises Tome XLIX / 1998, sh. 661-675.

Kuntalp, E. / Pekgüçlü, G.: “Finansal Kiralama Kanunu’nun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Bazı Önemli Sorunlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX, S. 4, sh. 5-23.

“Finansal Kiralama Sözleşme Tipinin Özellikleri ve Bu Özellikleri Açısından FKK.M.25/I’in Değerlendirilmesi”, Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, sh. 253-272.

“Finansal Kiralama İşleminde Zilyetliğin Devri Yasağının Kapsamı ve Hukuki Niteliği”, Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003.

“Bankalar Kanununun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Tanımış Olduğu Olağanüstü Yetkiler”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003.

“Mutlak Boşanma Nedenleri”, AÜHF Boşanma Hukuku Haftası, Ankara 1977.

“Medeni Hukuk Açısından İpotekli Borç Senetleri”, İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 21 Haziran 1984, Ankara 1984.

“Ticaret Ortaklıklarının Ehliyeti”, II. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1985.

“La Loi Turque Sur Le Credit-Bail (Travail Presenté Aux Journées Juridiques Turco-Suisses 1985)”, L’evolution Recente Du Droit Privé En Turquie Et En Suisse, Zurich 1987.

“Kıyı Kenar Çizgisi”, 1. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Ankara 1-4 Mayıs 1990, 3. Kitap, Çeşitli İdare Hukuku Konuları, Ankara 1992.

“Yargıtay Kararları Açısından Kredi Kartı”, XIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1996.

“Kredi Kartının Hukuki Yapısı”, BKM A.Ş. Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu, Abant, 1996.

“Teminat Hukukunda Son Yargıtay Kararları”, XIV Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1997.

“Yargıtay Kararlarına Göre Munzam Zararın Kanıtlanması”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, C. 3, Ankara 2000.

Kuntalp, E. / Kalpsüz T. / Akıntürk A.: Türk Hususi Hukukunda Atıf Usulleri ve Kısaltmalar, Ankara 1964.

Kuntalp, E.: Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara 1968.

Kuntalp, E.: Karşık Muhtevalı Akit, Ankara 1971.

Kuntalp, E.: İpotek Dereceleri –Boş Dereceden İstifade ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1979.

Kuntalp, E.: Sonuca Katılmalı Ödünç Sözleşmesi (Kavram ve Hukuki Niteliği), Ankara 1980.

Kuntalp, E.: Deniz Kıyılarının Hukuksal Düzeni, Ankara 1981.

Kuntalp, E.: Kar Ortaklığı Belgesi, Ankara 1983.

Kuntalp, E.: 70 Sayılı KHK. Hükümlerine Göre Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi, Ankara 1984.

Kuntalp, E.: Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing), Tanımı ve Hükümleri, Ankara 1988.

Kuntalp, E.: Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayırımı, Ankara 1989.

Kuntalp, E.: “Medeni Hukuk Açısından Çevre Kanunu’na Bakış”, in: Çevre Kanunu’nun Uygulanması, Ankara 1999, sh. 11-32.

Finansal Kiralama Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyeliği

Türk Medeni Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyeliği

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Komisyonu Başkanlığı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ve Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı (1983 – 2003)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (2007)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Yönetim Kurulu Başkanı