Ana SayfaEnglish

Bilkent University Faculty of Law

Osman Berat GürzumarDoç. Dr. Halûk Konuralp

İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku

Oda No:

Tel:

E-posta :

Görüşme Saatleri:Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1978
Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1986

Akademik Unvanlar

Doçent, Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku, Ankara Üniversitesi 2000 - 2005

icon Yayınlar, Bildiriler

Banka Tasarruf Mevduatının Hukukî Niteliği, Ankara Barosu Dergisi, sayı 1980/1, s. 14-23.

Hakem-Bilirkişi Raporunun İptali Davası (İlâmlı İcra, İlâm Niteliğindeki Belgeler), Sigorta Hukuku Dergisi, Cilt I, sayı 2 (1982), s.171-174.

SSK’nun Ölçümleme Hakkının Doğması ve Maddî Vakıaların Uyuşmazlık Öncesi Delillerle İspatı, Sigorta Hukuku Dergisi, Cilt I, sayı 3-4 (1983), s.305-311.

İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında Yetkili Mahkeme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XXXIX, sayı 1-4 (1987), s. 265-272.

Davanın İhbar Edildiği Kimsenin İhbar Edeni Temsil Etmesi, Prof.Dr.Yaşar Karayalçın’a 65’inci Yaş Armağanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1988, s. 549-566.

20. Yüzyıl Sonunda Medenî Usul Hukuku Sorunlarına Bir Bakış, Yeni Türkiye, Yıl 2, (Temmuz – Ağustos 1996), Yargı Reformu Özel Sayısı, s. 537-542.

75. Yılda Cumhuriyet Yargı Düzeninin Düşünsel ve Yapısal Kesiti Üzerine Bazı Gözlemler, Yeni Türkiye, Cilt 23-24, (Eylül – Aralık 1998), Cumhuriyet Özel Sayısı-V, s. 3820-3825.

Borsa Uyuşmazlıkları, Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Tica-ret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını, (Kasım 1998), s. 591-608 (Aynur Konuralp ile birlikte).

Fransız Hukukunda Kanun Yolları Arasında İstinafın Yeri (Hukuk Davaları Açısından), (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisin Cilt 50 sayı1, 2001 s.25-39.

Fransız Hukukunda İptal Amaçlı İstinaf Yolu, Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2007/1 s.13-28; Legal Hukuk Dergisi Haziran 2007 Sayı 54, s.1795-1816.

Kredi Kartlarından Doğan Taleplerin Dava Yolu İle Takibinde İşlem-lerde Kullanılan Belgelerin Delil Niteliği, BKM A.Ş. Hukukî Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu, 11-13 Ekim 1996, Abant, Bolu.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Bilirkişilik, Bilirkişilik Sempozyumu, Samsun Barosu – Türkiye Barolar Birliği 9 – 10 Kasım 2001, s.489-510.

Medenî Usul Hukukunda Duruşma Safhası ve Delillerin Değerlendirilmesi (KKTC Hukuku ve Türk Hukuku Bakımından Karşılaştırmalı İnceleme) Türkiye cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu 2000, Ankara 2001, s.115-134.

Uzlaşma Suretiyle Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılmasının Tarihi Gelişimi ve Amacı, İcra İflâs Kanunundaki Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borçlarının Yeniden Yapılanması, İstanbul Ticaret Odası, Seminer 11.5.2004, İstanbul 2004, s.12-19.

Bölge Adliye Mahkemelerinde Uygulanacak Usul (Hukuk Davaları Açısından) İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantı 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği, s.247-266.

Hukukî Bir Gerçeklik Olarak Kanunkoyucu, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 3-7 Ocak 2006, Cilt 2, s.444-451.

Medenî Usul Hukukunda Yazılı Delil Başlangıcı, XX+175 s., (Olgaç Basım Yayım Dağıtım) Ankara 1988 (Doktora Tezi).

Adlî Yazı ve Yazışma Örnekleri, 113 s., (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dö-ner Sermaye İşletmesi), Ankara 1989 (teksir) (Doç. Dr. Ejder Yılmaz ile birlikte).

Avrupa Topluluğu’nda ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı yayını, 232 s., Ankara 1989 (Kollektif çalışma) (Bu ça-lışmanın Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirilmesi bölümleri).

Environmental Legislation in EC and Turkey, Türkiye Çevre So-runları Vakfı yayını, 115 s., Ankara 1989 (Kollektif çalışma) (Bu çalışmanın Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirilmesi bölümleri).

Adlî Yazı ve Yazışma Örnekleri, 2. Bası, 121 s., Ankara 1992 (teksir) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ile birlikte).

Medenî Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, XV+111 s., A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları No : 536, AÜHF Döner Sermaye Yayınları No : 51, Ankara 1999.

Müfettişlik-Uzmanlık Giriş ve Yeterlik Sınavları, Adlî ve İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Giriş Sınavı, Turhan Kitabevi, Ankara 1999 (yay.haz. Prof.Dr. Ahmet Gökdere) (İcra ve İflâs Hukuku bölümü, s.583-604).

Mesleklere Giriş Sınavları Deneme Test Soruları, Turhan Kitabevi, Ankara 2000 (yay. Haz Prof.Dr. Ahmet Gökdere) (İcra ve İflâs Hukuku bölümü, s.367-377).

Bankacılar İçin İcra ve İflâs Hukuku Bilgisi, 17nci Baskı, Banka ve ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2002 196 sayfa  (Prof.Dr. Baki Kuru ile birlikte).

Medeni Usul Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayını no:1706, Eskişehir 2006, xv+264 sayfa.

Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayını no:1702, Eskişehir 2006, xiii + 207 sayfa (Doç.Dr. Muhammet Özekes ile birlikte).

Borçlar, Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1986-1987), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayın nu. 243, Ankara  1990, XVI + 117 s. (Prof.Dr. Yaşar Karayalçın ile birlikte).

Borçlar, Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1988), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayın nu. 262, Ankara  1992, XII + 64 s. (Prof.Dr. Yaşar Karayalçın ile birlikte).

Borçlar, Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1989-1990), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayın nu. 270, Ankara  1992, XVI + 132 s. (Prof.Dr. Yaşar Karayalçın ile birlikte).

Borçlar, Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1993-1994), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayın nu. 304, Ankara  1996, XVIII + 148 s. (Prof.Dr. Yaşar Karayalçın ile birlikte).

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü  (2000 - 2004)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2007)