Hukuk Fakültesi Sınav Yönergesi

İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
SINAV USUL VE UYGULAMA YÖNERGESİ
(12 Ekim 2018)


Amaç ve Kapsam:
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yürütülen sınavlarda, öğrencilerin yükümlülüklerini; öğretim elemanlarının ve sınav gözetmenlerinin sınavların uygulanması ile ilgili sorumluluklarına ilişkin esasları ve sınav süreçleri ile ilgili genel kuralları belirlemektir.

Dayanak:
Madde 2- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18. maddesi ile 44. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sınav Şekli ve Süresi:
Madde 3- Sınavlar, yazılı, sözlü veya elektronik olarak yapılabilir. Sınavların kamera ile kaydedilmesi mümkündür.
Sınavlar, kural olarak, yazılı şekilde yapılır. Engelli öğrencilerin sınavları, engel durumlarına göre ayrı bir ortamda, dersin sorumlusu veya ayrı bir gözetmen tarafından yapılır.
Yazılı sınavlarda, Fakülte tarafından sağlanan cevap kağıtlarının kullanılması esas olup, sınav süresi ara sınavlarda 120 dakikayı, dönem sonu sınavlarında 150 dakikayı geçmeyecek şekilde dersin sorumlusu tarafından belirlenir.
Sözlü sınavlarda, her bir öğrenci için Fakülte tarafından sağlanan mühürlü sözlü sınav tutanağı düzenlenir.
Elektronik sınavlar, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştirilen sınavlar olup BCC bünyesinde ya da dersin sorumlusu ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, öğrencilerin kişisel bilgisayarlarını kullanması esasına dayalı olarak Turnitin veya Moodle gibi elektronik programlar üzerinden yapılır.

Ders Sorumlusu, Görev ve Yükümlülükleri:
Madde 4- Ders sorumlusu, Dekanlık tarafından adına ilgili dersin açıldığı öğretim elemanıdır.
Ders sorumlusu,
(a) Öğrencilerin sınav sorularını cevaplayabilmeleri için gerekli olan (sınav süresi, kağıt sınırlaması, soruların ağırlık oranları, mevzuat kullanımı vb. bilgileri içeren) sınav talimatnamesini kapsayacak şekilde sınav sorularını bu yönergeye uygun olarak hazırlar.
(b) Sınav sorularını en geç ½ iş günü öncesinde Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder veya sınav başlangıç saatinden en geç 5 dakika önce sınav salonuna getirir.
(c) Gözetmen olarak görevlendirilmediği takdirde, geçerli bir mazereti bulunmadığı sürece sınav saatinde hazır bulunur ve gözetmenlere yardımcı olur.

Gözetmenler, Görev ve Yükümlülükleri:
Madde 5
- Gözetmen, Dekanlık tarafından sınavın yürütülmesi için görevlendirilen öğretim elemanı veya yüksek lisans/doktora öğrencisidir.

Yedek gözetmen, Dekanlık tarafından görevlendirilen ve sınav süresi boyunca ortaya çıkabilecek aksaklıklarda gözetmenlere yardımcı olmak üzere Fakülte’de bulunan öğretim elemanı veya yüksek lisans/doktora öğrencisidir.

Gözetmenler,
(a) Mesai saatleri içerisinde yapılan sınavlarda sınav başlamadan en geç 20 dakika önce, diğer sınavlarda mesai bitiminden en geç 10 dakika önce Fakülte Sekreterliği’nden sınav evrakını (cevap kâğıtları, sınav tutanağı, yoklama listesi ve teslim edilmiş ise sınav soruları) alır ve sınav başlamadan en geç 5 dakika öncesinde sınav salonunda hazır bulunur. Gözetmenler aralarında sınav düzenini bozmayacak biçimde sınav görevi değişimi yapabilecek olup söz konusu değişiklik, sınavdan önce Dekanlığa bildirilir.
(b) Sınav başlamadan önce veya sınav sırasında kimlik kontrolü yapar. Kontrol, sınava giren öğrencinin, tüm sınav kâğıtlarına kimliğindeki isim ve numarasını yazdığının ve sınava giren kişinin kimlikteki kişi olduğunun tespit edilmesi suretiyle yapılır. Bilkent öğrenci kimliğini ibraz edemeyen öğrenci, geçerli başka bir kimlik ibraz etmek zorundadır. Kimliği bulunmayan öğrenci, ancak kimliğinin doğruluğu açısından tereddüt yaşanmıyorsa sınava alınır.
(c) Ders sorumlusunun sınav talimatnamesinde belirttiği sınav süresini, sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde sınıf tahtasına yazar. Sınav başlangıcını, sınav bitimine 15 dakika kaldığını ve sınavın bitimini öğrencilerin duyabileceği şekilde duyurur. Bunun haricinde süreye ilişkin herhangi bir duyuru yapılmaz.
(d) Sadece uyarı ve duyuru amacıyla konuşur, aksi dersin sorumlusunca talep edilmedikçe sınavı yapılan dersin içeriği ile ilgili öğrencilerden gelen sorulara yanıt vermez. Soru kâğıtlarında herhangi bir baskı hatası olduğu tespit edilirse, durumu ders sorumlusuna bildirir.
(e) Gerekli gördüğünde hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerlerini değiştirebileceği gibi, sınavın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almaya, bu çerçevede sınav süresi sona ermeden sınav salonunda sınavını tamamlamayan tek bir öğrencinin kalması halinde, sınavını en son teslim eden öğrenciyi bekletmeye yetkilidir.
(f) Sınav esnasında öğrenci/öğrenciler tarafından kopya çekildiğinden şüphelendiği takdirde kopya şüphesi uyandıran materyale mümkünse el koyar, aksi takdirde belgelendirir ve öğrencinin sınavına devam etmesine izin verir. Öğrencinin kimliğini tespit ederek, durumu tutanak ile kayıt altına alır ve Dekanlığa bildirir.
(g) Öğrencinin ilgili sınav talimatnamesine aykırı davrandığını fark etmesi halinde, öğrenciyi uyarır. Aykırılığın öğrencinin sınavına etkisine ilişkin karar vermek dersin sorumlusunun yetkisindedir.
(h) Sınavın bitiminde, sınav kâğıtlarını sayar, tutanakta sınava giren öğrenci sayısıyla teslim edilen sınav kâğıdı sayısının aynı olup olmadığını kontrol ederek sınav tutanağını imzalar ve bütün sınav evrakını dersin sorumlusuna veya Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.
Bu kurallar, elektronik sınavlara uygun olduğu ölçüde uygulanır.

Sınav Süresince Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar:
Madde 6
- Öğrenciler, ilgili Bilkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne uygun davranmakla yükümlüdür.
Öğrenciler ayrıca,
(a) Sınav başlamadan en geç 5 dakika önce sınav salonunda hazır olur. Her öğrenci, oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu olup, böyle bir durum varsa sınav başlamadan önce gözetmene bildirmelidir. Aksi halde bu bilgi ve belgelerin kendisine ait olduğu kabul edilir.
(b) Sınavın ilk 20 dakikasında sınav salonundan çıkamaz. Sınava geç kalan öğrenciler bu süreyi geçmemek kaydıyla sınav salonuna alınır; ancak kendilerine ek bir süre tanınmaz. Tıbbî bir gereklilik olmaksızın, herhangi bir sebepten dolayı salondan çıkan öğrenci yeniden sınav salonuna alınmaz.
(c) Sınav salonuna öğrenci kimliği, kalem ve daksil gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler, dersin sorumlusu tarafından sınavda kullanılmasına izin verilen kaynaklar ve içecek getirebilir.
(d) Aksi sınav talimatnamesinde belirtilmedikçe, öğrenciler, siyah veya lacivert tükenmez ya da pilot kalem kullanmak zorundadır.
(e) Sınav sırasında bilgisayar, elektronik haberleşme araçları ve derslerle ilgili kitap, mevzuat, ders notu ve benzerlerini yanlarında bulunduramaz. Mevzuat kullanılmasına izin verilen sınavlarda, yayınevlerince basılmış açıklamasız ve içtihatsız mevzuat derlemeleri kullanılabileceği gibi, http://www.mevzuat.gov.tr internet bağlantısından alınan çıktı da kullanılabilir. Kullanılan mevzuatlar, kalemle ve şeffaf ayıraçlar ile işaretlenebilir ve mevzuatlarda madde atfı haricinde herhangi bir not bulunamaz. Kullanılmasına izin verilen araç ve gereçler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, paylaşılamaz.
(f) Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir eşyanın getirilmesi durumunda, söz konusu eşyanın sınav salonunda bulunan askılara asılması veya kürsüye bırakılması gerekmektedir.
(g) Sınav talimatnamesini okumakla, bu Yönerge’ye ve ilgili sınavın talimatına uygun davranmakla yükümlüdür. Dersin sorumlusunca aksi belirtilmedikçe, gözetmenlere herhangi bir soru yöneltemez; yalnızca sınavda yer alan baskı hatasını veya tıbbi bir gereklilik nedeniyle dışarı çıkması gerektiğini bildirebilir.
(h) Sınav süresinin bitiminde cevap kâğıtlarını sınav gözetmenlerine teslim eder. Kâğıdını zamanında teslim etmeyen öğrenci hakkında tutanak tutulur.
Bu kurallar, sözlü ve elektronik sınavlara uygun olduğu ölçüde uygulanır.

Yürürlük:
Madde 7
- Bu yönerge, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve Dekanlık tarafından yürütülür.Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.